Dự án Nhà máy sản xuất Gang thép – Formosa Hà Tĩnh

Thi công cọc PHC D400, D500, D600, - Dự án Nhà máy sản xuất gang thép Formosa Hà Tĩnh

Thi công cọc PHC D400, D500, D600, – Dự án Nhà máy sản xuất gang thép Formosa Hà Tĩnh

Dự án Dự án Nhà máy sản xuất gang thép Formosa Hà Tĩnh
1 Chủ đầu tư Tập đoàn Formosa
2 Công việc tại dự án  Thi công cọc PHC D400, D500, D600,
3 Khối lượng hơn 600.000m
4 Thời gian Từ tháng 1/2012 đến tháng 12/2013
5 Địa điểm huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Khoan dan ha coc - FMS - XDQG